تاریکخانه

لحظه ای انسان را از روی کره ی زمین محوکن.آنگاه دیگر چه کسیست که به مقایسه به پردازد

مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
2 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
6 پست
حرف_من
25 پست
شب_شعر
11 پست
داد
2 پست
حرف_حساب
13 پست
طنز
5 پست